pexels-jonathan-borba-3279197
Niet elke ziekenhuispsycholoog kan terugvallen op een eigen dienst en passende ondersteuning.

Missie en Visie

VVPAZ heeft niet de ambitie om in de plaats te treden van andere verenigingen zoals VVKP, VVNP, VVSP, BAPS, ...  VVPAZ is een rechtstreeks platform voor psychologen werkzaam in Vlaamse ziekenhuizen.   Wij leggen het accent op elkaar ondersteunen.  

MISSIE

Waarom bestaan we?
Wat is onze permanente opdracht?
 • Verenigen, profileren, ondersteunen en belangen behartigen van
 • álle psychologen (bachelors en masters, die voldoen aan de voorwaarden om de titel van psycholoog te dragen) in Vlaamse AZ, daar waar dit thans niet of onvoldoende gebeurt in andere verenigingen.

VISIE

Wat is ons gedeeld beeld van de toekomst?
Wat willen we zijn, wat willen we doen?
Verenigen:
 • Psychologen in algemene ziekenhuizen oproepen om lid te worden, zonder hiervoor lidgeld te moeten betalen
 • Netwerk vormen van Vlaamse Ziekenhuispsychologen, specialismen-overstijgend
Profileren:
 • Profileren als onafhankelijke wetenschappelijke discipline
 • Als onafhankelijke beroepsgroep samenwerken met medische en paramedische beroepen vanuit een bio-psycho-sociaal kader
Ondersteunen:
 • Databank voor verwijzing
 • Uitwisselen van informatie, kennis en ervaring
Belangenbehartiging:
 • Organisatie
 • Rondom deontologie
 • Binnen werkveld
 • Beleid
 • Financiering
 • Wetgeving (specifiek voor ziekenhuispsychologen, maar ook wegen op de meer algemene wetgeving met betrekking tot de positie van psychologen en psychotherapeuten binnen de gezondheidszorg
 • Positionering t.a.v. andere disciplines

Kernwaarden

Waar geloven wij in?
Naar onze leden toe:
 • Laagdrempelig zijn inzake toetredingsvoorwaarden
 • Het onderling delen van ervaring, informatie, kennis, visies, ...
 • Een kwalitatieve, wetenschappelijk en deontologisch onderbouwde uitoefening van het beroep met zo weinig mogelijk praktische en organisatorische moeilijkheden voor de psychologen
 • Een transparante en erkende positionering van de psycholoog in het ziekenhuis en binnen het hele gezondheidszorgaanbod.
Naar onze patiënten toe:
 • Iedere patiënt in een algemeen ziekenhuis heeft recht op een passende, kwaliteitsvolle, door wetenschap gedragen, gefinancierde psychologische zorg, ongeacht de aandoening.

Strategie

Wat we moeten doen om onze doelen te bereiken
  • Lidmaatschap is en blijft gratis
  • De VVPAZ wil een minimum aan energie besteden aan de interne werking en organisatie en een maximale inzet leveren naar het inhoudelijke. De VVPAZ blijft werken zonder kostelijke bestuursorganen met nadruk op de zelfwerkzaamheid van de leden.
  • Communicatie via e-post
  • gebruik van een eigen nieuwsgroep met directe toegang voor alle leden
 • Communicatie via nieuwsgroep
 • Organisatie van studiedagen
 • Representatie van de VVPAZ naar andere verenigingen en naar instanties toe gebeurt op basis van deskundigheid en is afhankelijk van het onderwerp.
 • We blijven inzetten op zoveel mogelijk leden werven.

 

Redactie webstek:

De redactie van deze webstek is een werk van late uren. Ongetwijfeld sluipen er foutjes in de teksten, in de layout, geven niet alle grafische kaarten de informatie op de beoogde manier weer. Heb je daaromtrent op- of aanmerkingen, het gaat uiteindelijk om ons visitekaartje, neemt dan contact op via vvpaz@telenet.be.

Wij trachten nieuwe leden te werven. Kent u collega's, die potentiële leden zijn voor VVPAZ, wil hen dan aanspreken of aanschrijven en hen uitnodigen om lid te worden. Wij kunnen zelf alleen via ons beperkt bestand rekruteren, bereiken zeker nog niet alle ziekenhuizen en bereiken zeker nog niet alle ziekenhuispsychologen, wat wel een strategisch doel is van VVPAZ. De teller staat per 6 juni 2021 op 922.

hoofdblad startfoto