U wil lid worden:Geachte Collega,

  

Graag willen wij uw belangstelling wekken om lid te worden van Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen.

Het werk van psychologen in ziekenhuizen is bijzonder divers en intens, vraagt ook om een specifieke expertise in een werkveld, waarin psychologie een steeds belangrijker plaats inneemt.   De VVPAZ is een vereniging die daar aandacht voor heeft en die de positie van psychologen in ziekenhuizen wil helpen verbeteren.    

De VVPAZ stelt zich tot doel het verenigen, het profileren, het ondersteunen en het behartigen van de belangen van álle psychologen in Vlaamse algemene ziekenhuizen.

Het gaat om een feitelijke vereniging die een minimum van energie wil besteden aan interne organisatie en administratie om zich maximaal te kunnen bezig houden met het inhoudelijke werk. Er wordt om die reden geen lidgeld gevraagd en  alle communicatie verloopt via e-mail, via een nieuwsgroep en een eigen webstek: www.vvpaz.be. 

Als voorwaarde voor lidmaatschap wordt gesteld dat men licentiaat/master moet zijn en beantwoor­den aan de voorwaarden voor erkenning door de psychologencommissie en klinisch werk doet in een algemeen ziekenhuis.

Vermits het betalen van een lidgeld hier geen criterium is om lid te worden, vragen wij u enkel om de lidmaatschapsfiche te willen invullen en door te sturen op het e-adres van de VVPAZ: vvpaz@telenet.be.

We verzamelen op die fiche een aantal gegevens waarvan we denken dat ze voor een vereniging relevant zijn. Dit kan nuttig zijn om het profiel van onze leden te kennen, om werkgroepen ad hoc of adviescomités samen te stellen, of gewoon om onze netwerkservice te concretiseren. 

Het staat u natuurlijk vrij om, om praktische of principiële redenen, niet alle rubrieken in te vullen. We zouden toch graag hebben dat u minimaal alvast de identificatiegegevens (zoals naam en adres), de communicatiegegevens (zoals email-adres en telefoon) en de gegevens die te maken hebben met de lidmaatschapsvoorwaarden (zoals ziekenhuis waar men werkt en behaald diploma) invult.

We zetten uw naam en voornaam, uw werkplaats en uw werkgebied of specifieke interesses op onze webstek, tenzij u daar bezwaar tegen uit.

Wij organiseren op regelmatige basis eigen wetenschappelijke vergaderingen, waarom onze leden gratis of mits een minimale bijdrage kunnen aan deelnemen.   Aangezien wij voor onze werking financiële middelen werven via sponsoring en omdat wij een zeer lage werkingskost nastreven zullen middelen onder de leden gedistribueerd worden onder de vorm van een financiële bijdrage in de inschrijvingskosten voor evenementen, waar VVPAZ haar medewerking aan verleent.

Voortdurend worden belangrijke wettelijke en organisatorische beslissingen genomen op het vlak van de plaats en het werk van psychologen in ziekenhuizen.  Uw lidmaatschap kan in deze het verschil helpen maken als VVPAZ een zo groot mogelijk aantal ziekenhuispsychologen verenigt. 

We hopen weldra van u te mogen horen of om u als lid te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten en met de meeste hoogachting,

Stefaan Decorte

Secretaris Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen

 lidmaatschapsformulier klik hier om het lidmaatschapsformulier van het net te halen

 

VVPAZ