Archief

Op deze pagina willen we het "oude nieuws" en de relevante berichten bijhouden, die door de VVPAZ (bestuur) en/of door de leden van de VVPAZ werden aangekondigd via de webstek.

Hier is ook plaats voor een terugblik op de activiteiten van de VVPAZ.

De meest recente informatie staat bovenaan.

De oudere documenten staan onderaan.  In de mate dat ze niet meer relevant zijn worden ze verwijderd.

Lees de beleidsnota van Maggie De Block: klik hier

Klacht bij grondwettelijk hof tegen erkenning psychologen binnen KB78.  Lees meer hier.

Psycholoog 7/7 24/24 op intensieve zorgen bereikbaar.  Klik hier

 

De lezing van Gilbert Allemeesch over Bronnen ziekenhuiswetgeving en ziekenhuisfinanciering voor psychologen kun je hier vinden.
De lezing van Steve Van Herreweghe over voorbereiden op JCI, kun je hier vinden.
Onze leden wordt gevraagd om massaal deel te nemen aan de poll met betrekking tot:
 • inkanteling in de VVKP
 • openstellen categorale ziekenhuizen
Inspirerende video mbt empathie in een ziekenhuis: hier.

Persmededeling nieuwe ziekenhuisfinanciering: hier

10 jaar MOC: lees het rapport hier.10 jaar MOC

Lees het volledig onderzoek hier.

U kan de nieuwe brochure 'Wet Rechten van de Patiënt' van de FOD Volksgezondheid hier raadplegen.

Dag van de psycholoog (klik hier)

 

Brief van VVPAZ aan het IF/IC in verband met het functieklassificatiesysteem.

De titelbescherming en de nieuwe deonologische code toegelicht door Edward Van Rossen: lees meer hier.


CHi lanceert CHiCom, een interactief kennisplatform over psychosociale aspecten van de oncologie, voor alle professionelen die betrokken zijn in de zorg voor kankerpatiënten. Lees meer: hier.

Moe van mee te leven? Doe mee aan het onderzoek bij hulpverleners.

 

KB-78: klacht bij grondwettelijk hof

Het volgende is belangrijk om weten:

 

Bij het Grondwettelijk hof werd dus toch beroep ingediend tot vernietiging van de artikelen 21quatervicies, § 3, 21quinquies­vicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, en 21sexiesvicies, § 5, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem­ber 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorg­beroepen, zoals ingevoegd bij de artikelen 13, 14 en 15 van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezond­heids­zorg­be­roepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond­heids­zorgberoepen, ingesteld door de vzw « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen » en anderen.

De tekst gepubliceerd door het Grondwettelijk Hof:

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 november 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 november 2014, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3 en 21sexiesvicies, § 5, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, zoals ingevoegd bij de artikelen 13, 14 en 15 van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2014, tweede editie), door de vzw « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen » en anderen.

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6096 van de rol van het Hof.

De griffier,

F. Meersschaut

De inhoud van de bezwaren werd opgevraagd bij de VVO.

We houden u verder op de hoogte.

 

VVPAZ-Algemene vergadering 21/11/2014

inleider Ignace Michiels van OLVZ

van Rossen Edward

Spreker Edward Van Rossen

 

VVPAZ Algemene  vergadering

Op 21 november 2014 hield VVPAZ een algemene vergadering, waarop werd ingegaan op de nieuwe deontologische code alsook op de verdere werking van VVPAZ.

Hieronder de lezing van Edward Van Rossen

Edward Van Rossen

 

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen.

Het verslag en alle ppt's van deze vergadering kunt u vinden op Nieuws en aankondigingen: klik hier.


VVPAZ heeft vanaf 19 april 2013 Science-Plus als hoofdsponsor.
science plus hoofdsponsor
VVPAZ wordt vanaf 19 april 2013 ook  gesponsord door:
Mind Machine

« Psychotherapeut en huisarts: partners in gezondheid? »

 .ΨForum Afmelden

Iedereen heeft het recht zich af te melden van de nieuwsgroep op één of beide eigen e-adressen.  Doe dit echter via het adres van de secretaris (vvpaz@telenet.be) en niet via de nieuwsgroep.

 

Lees het wetsontwerp over de erkenning van de psychologie als gezondheids-zorgberoep en over de erkenning van de psychotherapie (klik hier).

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.  Deze wet voorziet in een plichtenleer, een tuchtraad en een raad van beroep voor wie de titel wil dragen. Lees meer hier.

De eerstvolgende werkvergadering van VVPAZ gaat door te Brussel (AZ VUB) op 13 maart 2014.

De vergadering gaat door in Aud Kiekens van het UZ Brussel (14.00 u tot 17.30 u).

Op de agenda staat ondermeer het verder uitwerken van de algemene vergadering, waarin zeker gewerkt wordt rond:

-      Up to date psychodiagnostiek en persoonlijkheidsonderzoek op de PAAZ.   We hebben reeds verschillende sprekers, die toegezegd hebben. 

-      Prechirurgische screening in de meest uiteenlopend sectoren (pijnpomp, DCS, rugoperaties, bariatrische heelkunde, levenseinde, esthetische ingrepen, …..).  Hier zoeken we vooral collega’s die hun manier van werken willen voorstellen. 

-      Ontwerp bevraging kostenplaats psychologen (wordt verder uitgewerkt)

Zijn er voorstellen van onderwerpen voor andere subgroepen van ziekenhuispsychologen?

-      Neuropsychologen?

-      Kinderpsychologen?

-      Oncopsychologen?

Er is de vraag van de BFP om op de algemene vergadering van de BFP (25 maart 2014) opmerkingen van de VVPAZ te formuleren op "Organisation des psychologues en Institutions Hospitalières. Présentation de la Monographie sur le service de psychologie"  par Pauline CHAUVIER, secrétaire de l'APSIH et suppléante à la Commission de psychologues, psychologue aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL

We zouden de diverse hoofdstukken met enkele mensen voorbereiden en bespreken op de werkvergadering.  Het is zinvol dat iedereen de monografie leest (verkrijgbaar bij de BFP). 

Wie vertrouwd is met de  « Monographie du Service de psychologie en hôpital Etat des lieux et recommandations » kan ook op- of aanmerkingen schriftelijk toesturen op: vvpaz@telenet.be

Vrije Universiteit Brussel - Studying in the capital of Europe

 

Beste Christiaan,
 

Er staat heel wat op stapel voor de erkenning van het beroep van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog.  De nieuwe regelgeving op het vlak van deontologie en tuchtrecht voor de psychologen, de erkenning van de klinische psychologie en klinische orthopedagogie en de regeling betreffende de psychotherapie vormen een mijlpaal in de geschiedenis van de Belgische psychologie.

De Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen en Dienst Klinische Psychologie van het UZ Brussel organiseren daarom voor u op 22 mei 2014 een avondsymposium over deze thematiek. 

Het symposium richt zich zowel naar studenten, alumni en academisch personeel.

Avondsymposium 'Erkenning klinisch psycholoog/orthopedagoog'

§  Wanneer: donderdag 22 mei, 2014 - 19:00 

§  Waar: Aula Q 'Roger Van Geen' - Campus Etterbeek 

Programma 

§  19u00 - 19u15: Inleiding door Prof. dr. Chris Schotte, Hoogleraar VUB, Hoofd Dienst Klinische Psychologie UZ Brussel

§  19u15 – 20u00: Wet op de GGZ - beroepen: de psychologisering van onze gezondheidszorg? – Koen Lowet

In deze lezing wordt de wet Muylle toegelicht in haar relevantie én gevolgen voor de maatschappij en voor de GGZ - beroepsgroep.
 
Koen Lowet is klinisch psycholoog - psychotherapeut. Hij is beleidsmedewerker in het MFC Bethanië Genk en houdt een eigen praktijk in Hasselt Mudico. Als sectorverantwoordelijke klinische psychologie voor de Belgische Federatie van Psychologen was hij mede betrokken in de totstandkoming van dit wetsontwerp.
 

§  20u00 – 20u45: Tuchtrecht: een stap vooruit in de professionalisering van de psychologie – Koen Korevaar

In deze lezing wordt de wetswijziging toegelicht, de verder te verwachten ontwikkelingen en de weerslag op de praktijk van psychologen in uiteenlopende disciplines.
                               
Koen Korevaar doceert beroepsethiek binnen de opleiding Toegepaste psychologie aan de Thomas More hogeschool. Hij is lid van de deontologische commissie van de BFP en rubriekleider deontologie van het Tijdschrift Klinische Psychologie. Hij werkt daarnaast als klinisch psycholoog voor PraxisP (KULeuven).
 

§  20u45 – 21u15: Vragenronde

§  21u15: Receptie 

Inschrijven kan tot 19 mei via het formulier online. Kom naar ons Avondsymposium en je bent weer helemaal mee!  klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

symposium omgaan met kanker

Lees meer.

 

Gratis toegang tot het symposium dementie.

symposium dementie

Werkvergadering november 2013

Maandag 25 november 2013 van 14.00 tot 17.30 uur.

AZ Sint-Jan  BRUGGE

Vergaderzaal MIRADOR

 Op de agenda staat:

 14.00 uur: Ledenwerking (leden, financiën, webstek, nieuwsgroep).

14.15 uur: Wetgeving erkenning psychologie als gezondheidszorgberoep, erkenning psychotherapie, neuropsychologie (stand van zaken).

14.30 uur: Uitwerken jaarthema’s:

Bij de leden is er een grote vraag om de volgende onderwerpen bespreekbaar te maken:

-          Up do date psychodiagnostiek (testonderzoek) in een PAAZ (persoonlijkheidsonderzoek, welke instrumenten, wanneer testen, welke modellen, …).

-          Prechirurgische screening in de meest uiteenlopend sectoren (pijnpomp, DCS, rugoperaties, bariatrische heelkunde, levenseinde, esthetische ingrepen, …..).

-          De kostenplaats van psychologen in algemene ziekenhuizen en de bedreiging die uitgaat van nepplaatsen (psychologen, die nu op oncologie staan, maar geen onco doen).   Ook de verloning is een punt waar vragen rond komen.

Op 25 november gaan we vooreerst op elk van deze onderwerpen inhoudelijk in (de stuurgroep zorgt telkens voor een inleider).   We gaan bij de aanwezigen na wat er op vandaag aan kennis, informatie, literatuur, mogelijkheden, middelen, beleid, protocollen, … aanwezig is.  Dat betekent dat de aanwezigen hun eigen werking of situatie toelichten, aangeven wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. 

We gaan na op welke manier we deze onderwerpen met alle leden zo zinvol mogelijk kunnen opnemen (een algemene vergadering, samenkomen met subgroepen, een spreker, ..…?) en we trachten dat te doen volgens de principes van VVPAZ (met een minimale kost, maximaal delen van kennis en informatie, zoveel mogelijk praktisch probleemoplossend). 

 Op de werkvergadering zijn alle leden welkom.   Heb je een insteek, een ervaring, een mogelijke bijdrage, of alleen maar vragen waarvoor je op zoek bent naar  oplossingen kom dan naar de werkvergadering.  

 Wil je bijkomende onderwerpen op de agenda plaatsen.   Suggesties welkom. 

 We voorzien koffie, thee en water. 

De toegang is gratis.  We voorzien aanwezigheidsattesten

 Om een en ander praktisch voor te bereiden vragen wij om uw aanwezigheid te melden op: vvpaz@telenet.be of op stefaan.decorte@azsintjan.be of telefonisch op 050/452473.

AZ Sint-Jan
http://www.vaatcentrum-brugge.be/images/az_sint_jan.jpg

http://maps.googleapis.com/maps/api/js/StaticMapService.GetMapImage?1m2&1i2134202&2i1399842&2e1&3u14&4m2&1u322&2u482&5m4&1e0&5snl-BE&6sus&10b1&token=47871

Adres:

AZ Sint-Jan AV

Vergaderzaal Mirador
Ruddershove 10
8000 Brugge
Tel: 050 45 25 60
Fax: 050 45 25 71
E-mail: algemene.heelkunde@azbrugge.be

Waar vind ik de Mirador  in het ziekenhuis?

Volg route 1600.

Neem de lift tot op de 14de verdieping.

Ga met de trap naar de 15de verdieping, richting medische bibliotheek.

Op de rechterkant is een deur waar het logo van VVPAZ op werd aangebracht.  Neem daar de trap naar de 16de verdieping.


Met het openbaar vervoer:

Stadbussen
Iedere tien minuten rijdt er een bus van en naar het station van Brugge.

 • Stadsbus 13, om de 20 minuten: Station - Centrum (Markt) - AZ Sint-Jan AV
 • Stadsbus 23, om de 20 minuten: Blauwe Toren - AZ Sint-Jan AV – Station

Streekbussen

 • Lijn 31: Brugge - Wenduine - De Haan
 • Lijn 35: Brugge - Houtave – Oostende

Belbus
West-Vlaanderen tel: 059 56 52 56 Oost-Vlaanderen tel: 09 210 94 94 Voor meer informatie, bekijk de brochure van De Lijn.

Met de auto
E40 Gent - Oostende, afrit 8, Langs Expressweg E5 naar Zeebrugge, afrit Waggelwater

Zie ook: http://www.azsintjan.be/1123

 

Aankondiging activiteiten

aankondiging science-plus

lees meer: hier

Programma opleiding Parkinsonzorgwijzer Vlaanderen

http://www.parkinsonzorgwijzervlaanderen.be

Beroepsspecifieke opleiding Neuropsychologie/ Psychologie o.l.v. dr. M. Miatton en Prof. dr. E. Kerckhofs

 Dag 1: 3 oktober 2013 Neuropsychologie

Voormiddag: symptomatologie /diagnostiek

8u30-9u15:  Ziekte van Parkinson en  Parkinson plus syndromen:  heterogeniteit binnen cognitie  

9u15 - 10u: Diagnostiek van cognitieve stoornissen en parkinson dementie 

10u-10u30 : pauze

10u30 – 11u15: MRI biomarkers voor cognitieve disfuncties in de ziekte van Parkinson

11u15-12u: Breinplasticiteit bij de ziekte van  Parkinson        

12u-13u: lunch

Namiddag: behandeling

13u-14u30: Cognitieve effecten van diepe hersenstimulatie

14u30-15u: pauze

15u-15u45:  Belang van neuropsychologie bij  freezing          

15u45-16u30: Rijgeschiktheid  bij patiënten met de ziekte van Parkinson     

Dag 2: 10 oktober 2013 Psychologie

8u30-9u15:  Revalidatie in een biopsychosociaal model                        

9u15 - 10u: Psychosociale behandeling / Patiënt Educatie Programma  

10u-10u30 : pauze

10u30 – 11u15: Aanpak van impulscontrolestoornissen en depressie bij de Ziekte van Parkinson

11u15-12u: Mindfulness bij de ziekte van Parkinson    

12u-13u: lunch

13u-13u45: Levenskwaliteit van de patiënt met de ziekte van Parkinson en copingstrategieën

13u45-14u30: Verwerking van de diagnose en de gevolgen voor de relatie en het gezin

14u30-15u: pauze 

15u-15u45:   Aandacht voor de hulpverlener, valkuilen voor burn-out?

15u45-16u30: Afsluitend groepsgesprek

Meer informatie over Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen en de inschrijvingsmogelijkheden vindt U op:  http://www.parkinsonzorgwijzervlaanderen.be

Voor verdere vragen: marijke.miatton@uzgent.be

 

Aankondiging nieuwsgroep:

ΨForum

VVPAZ start met een besloten nieuwsforum, waar we jou graag lid van willen maken.

Op de netwerkgroep kunnen alleen leden van VVPAZ berichten plaatsen en ontvangen.  

Je ontvangt de berichten in de vorm van een klassieke e-mail, afkomstig van de auteur.   Bij het openen van het bericht krijg je de vermelding:  vvpaz@googlegroups.com, namens naam en voornaam van de auteur met het persoonlijk e-adres van de auteur”.  Met “beantwoorden” bereikt uw antwoord dan de hele groep. 

Berichten, waarmee je zelf meteen alle VVPAZ-leden wil bereiken, kun je via hetzelfde e-adres zelf ook posten. 

Alleen leden van VVPAZ kunnen op dit forum berichten ontvangen en posten. 

De berichten worden niet gemodereerd.  We vragen evenwel om de volgende regels in acht te nemen:

·         Berichten worden ondertekend met naam en voornaam. 

·         Berichten van de groep mogen niet buiten de groep geforward worden zonder toestemming van de auteur.

·         Inhoudelijk kunnen berichten informatie, vragen en antwoorden, discussies, …  bevatten met betrekking tot het zeer ruime werkveld van psychologen in ziekenhuizen en psychologie en gezondheidszorg in het algemeen. 

·         De opinies en ideeën die in deze berichten voorkomen zijn deze van de auteurs en de VVPAZ neemt geen verantwoordelijkheid over eventuele desinformatie, die eventueel via de nieuwsgroep zou verspreid worden.  Berichten mogen geen personen of groepen beledigen of provoceren.  De VVPAZ behoudt zich het recht voor dergelijke berichten, zo zij daar kennis van krijgt, te verwijderen. 

U ontvangt begin maart een bericht dat uw e-adres aan onze nieuwsgroep werd toegevoegd.   Dat bespaart over-en-weer-geschrijf. 

Elk lid kan zich op gelijk welk moment uitschrijven als lid van de nieuwsgroep.  Doe dit op het adres van de secretaris: vvpaz@telenet.be

We zien uit naar boeiende mededelingen, informatie, vragen, antwoorden, discussies, … waarmee we het werk van psychologen in ziekenhuizen kunnen helpen ondersteunen. 

de werkgroep VVPAZ

Verslagen werkvergaderingen:

Het verslag van de werkvergadering wordt medio februari opgestuurd naar alle leden (zie onderstaand agenda). 

Werkvergadering 20 maart 2013 Gent:

Werkvergadering 4 februari 2013 Turnhout:

Het verslag van deze werkvergadering werd op 1 maart doorgestuurd naar alle leden.

Congres algemene ziekenhuizen: tip van de sluier

30-31 mei, handelsbeurs Gent

Vlaamse ziekenhuizen: Quo vadis? Dat is de hamvraag die Zorgnet Vlaanderen wil beantwoorden op het congres van en voor de Vlaamse ziekenhuizen. Wat willen en kunnen de ziekenhuizen betekenen voor de patiënt van morgen.

Alle zorgactoren zijn het stilaan met elkaar eens: chronische zorg vormt een van de belangrijkste uitdagingen van onze gezondheidszorg.

Om hierop een antwoord te bieden zullen we de zorg fundamenteel moeten hervormen. Bovendien zijn de middelen en mensen schaars. Willen we de goede elementen van het systeem behouden, dan moeten we het herdenken.

De kernboodschap is duidelijk: de zorg van de toekomst vertrekt vanuit de patiënt en zijn noden, en werkt binnen de budgettaire mogelijkheden. Niet omgekeerd! Zorgverleners werken samen in multidisciplinaire teams in de ziekenhuizen, ziekenhuizen werken op hun beurt onderling samen én ze slaan de handen in elkaar met andere zorgactoren. De ziekenhuizen vormen met andere woorden een schakel in een keten van zorg. ICT moet die verschillende niveaus van samenwerking faciliteren. Daarnaast moet een nieuw model van financiering het geheel ondersteunen.

Samen met u willen we nadenken over de manier waarop we deze uitgangspunten in de zorg kunnen vormgeven in een toekomstgericht gezondheids- en ziekenhuisbeleid. Onder het motto Together we care staan vier kernthema's centraal:

http://www.zorgnetvlaanderen.be/Nieuws/Pages/Trailercongresalgemeneziekenhuizenonline.aspx

 

Cliquez ici pour visualiser la lettre d'information directement en ligne

WEB-JE-FPH-LILLE2013-FRONT

Journée d'étude : Psychologues à l'Hôpital

Verslag van een boeiende vergadering.

Pourquoi ?

Parce que le nombre de psychologues hospitaliers a considérablement augmenté ces 15 dernières années. Essentiellement dans le champ de la santé mentale dans les années 80, les psychologues hospitaliers interviennent aujourd’hui dans de nombreux champs de la santé (oncologie, nutrition, mémoire, douleur, maternité…). Cette augmentation entraîne une demande de lisibilité tant du côté des usagers que du personnel et de l’administration.

Parce que la donne a changé depuis la loi HPST (juillet 2009) en modifiant le fonctionnement de l’hôpital et, de fait, ses finalités. L’organisation en pôles, la délégation possible des prérogatives du directeur, la tarification à l’activité, notamment, ont suscité des prises de positions contradictoires selon les hôpitaux et des interrogations  vives et légitimes du côté des psychologues.

Parce qu’en 2012 des textes législatifs sont venus « faire bouger les lignes » de la position du psychologue à l’hôpital.
- Arrêté du 15/01/2012 relatif à la composition des jurys de concours de la FPH
- Circulaire du 30/04/2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues de la Fonction Publique Hospitalière.
- Décret du 7/05/2012 sur l’usage du titre de psychothérapeute.

Parce que précisément avec la circulaire du 30/04/12, la DGOS invite les psychologues de la FPH à faire des propositions de fonctionnement, d’organisation par le biais d’une expérimentation qui va s’étendre sur 2 ans. (Voir la circulaire DGOS/RH4/2012/396 du 26 novembre 2012)

Parce qu’échanger et réfléchir apparait nécessaire à un éventuel engagement dans cette expérimentation, c’est avec chacun d’entre vous que la FFPP souhaite débattre du comment.

Zeer boeiend initiatief uitgaande van het ministerie van arbeid, tewerkstelling en gezondheid.  Zoals in België ziet men in Frankrijk een toename van psychologen in ziekenhuizen, maar ontbreken er nog belangrijke wettelijke kaders.   Er is een titelbescherming, maar geen erkenning als gezondheidszorgberoep, geen omschrijving van het werk, geen erkenning van de psychotherapie, geen terugbetaling, maar de meeste psychologen in ziekenhuizen wordt wel een loon betaald (vergelijkbaar met de barema’s in België). 

Het ministerie wil nu dat psychologen zich in ziekenhuizen verenigen in diensten.   Er is daartoe een kader geschapen in verband met wat zij moeten doen.   Hoe ze het precies doen, daar krijgen de psychologen twee jaar voor om zelf het voorstel van het ministerie te evalueren.   Daarna komt er een opgelegd kader.  Na één jaar komt er een eerste evaluatie en een nieuw symposium.

De motivatie gaat uit van:

·         Men wil een toename van de kwaliteit van de zorg

·         Er zijn 12.000 psychologen werkzaam in ziekenhuizen in Frankrijk.

·         Psychologen werken  goed, bewaken hun autonomie, zijn liberaal en libertijns, … maar niemand weet wat ze precies doen.   Men weet dat ze er zijn, maar niet wat ze doen.   De psychologen zijn “op hun eigen andere plek”.

·         Ze zijn niet vertegenwoordigd in de belangrijke structuren van het ziekenhuis

·         Door de functie te omschrijven een duidelijker plaats geven in ziekenhuizen. 

·         De scheiding overbruggen tussen psychologen end e administratie

·         Bijdragen tot wat psychologen wel en niet doen in ziekenhuizen

·         Teveel tijdelijk plaatsen (50 à 60 %), ten nadele van kwaliteit en continuïteit, straks kunnen verantwoorden

·         De dienst als bewaker van kwaliteit, uitwisselingsstation tussen collega’s, aanspreekpunt met de administratie, waar andere ziekenhuiswerkers hen kunnen vinden, een plaats waar de psychologen ook “thuis spelen” en niet moeten vechten of het verschil benadrukken.

·         Een collectief tonen

·         Zijn inschrijven in het ruimere project van het ziekenhuis.   Waar staat de psycholoog in dat project?

·         Zelf bijdragen tot de selectie van psychologen, competenties formuleren, criteria vastleggen voor beoordelaars van psychologen (misschien zelf best doen, maar duidelijk maken hoe).

·         Belangrijk dat psychologen zelf kritisch zijn ten aanzien van de kwaliteit van hun collega’s.

·         Het slechtste wat psychologen kan overkomen is slechte psychologen op belangrijke plaatsen.

·         Het beroep heeft alles te winnen met het zich positioneren op de 3 domeinen waar de nota van het ministerie op aandringt (zie nota : la circulaire DGOS/RH4/2012/396 du 26 novembre 2012)

o   Een klinisch luik

o   Een vormend en onderzoeksluik

o   Een administratief luik

·         Er zijn ziekenhuizen waar men reeds klaar is met de implementatie.   Er zijn ziekenhuizen, die weerstand vertonen.  De circulaire is doorgestuurd naar alle ziekenhuisdirecties.  Verdere subsidie van psychologen zal straks wel afhangen van de kwaliteit van de organisatie van de psychologen en de plaats, die ze in elk van de drie luiken innemen.

·         Psychologen erkennen als gezondheidszorgberoep zal mee afhangen van het georganiseerd krijgen van diensten en het verzekeren van de kwaliteit. 

·         De vrees van psychologen voor het verlies van hun “parole libre” is onterecht.

·         De visie op psychologen door andere ziekenhuismedewerkers is dat psychologen duur zijn voorwerk dat eigenlijk misbaar is voor wat men zich tot doel stelt te doen in ziekenhuizen.

Er werd ingegaan op wat de psycholoog kost en wat hij opbrengt.

In Frankrijk zou een zelfstandig werkend psycholoog 4 dagen per week 5 patiëntencontacten aan 50 € moeten aanrekenen om het brutoloon en nettoloon te verdienen van wat een psycholoog in een ziekenhuis gemiddeld verdient. 

Psychologen blijken op het niveau A te worden betaald, verdienen bij aanvang evenveel als de andere functies van niveau A (chef de bureau, ingenieur, diensthoofden verpleging, … ) maar naarmate ze langer werken verdienen ze minder.   Er zijn geen promotiemogelijkheden, het betreft een vlakke loopbaan, geen overuren, geen  nachturen, weekenduren, …

Ziekenhuispsychologen hebben gemiddeld 7 patiëntcontacten 4 dagen per week.   De rest is administratie, vergadering, …   Probleem is dat men van veel psychologen ook helemaal niet weet wat ze doen.

Als de staat alle psychologen in ziekenhuizen moet betalen, dan moet de staat ook een registratie van de activiteiten hebben (te organiseren op dienstniveau).

Als je in ene ministerie ergens wil geraken, dan moet je cijfers hebben.

Zorg dat je een zichtbare plaats hebt (letterlijk en figuurlijk) en waarvan men het effect ziet in het ziekenhuis. 

Een jurist kwam aangeven dat psychologen als jonge wetenschap al heel ver stonden. 

“Neem een voorbeeld aan de verpleegkundigen, die zijn op een paar decennia tijd geëvolueerd van uitvoerders van wat artsen oplegden naar een medespeler, vertegenwoordigd in alle geledingen en structuren van het ziekenhuis, met zelfs een eigen directie, een eigen continue vorming, …”

Doelstelling van wetten is het publiek beschermen.

In Frankrijk hebben psychologen geen statuut van gezondheidszorgberoep gekregen omdat men bang was dat verpleegkundigen, kinesisten, … dat ook gingen willen. 

Psychologen beoefenen ook nog onwettig de geneeskunde, maar één rechtszaak tegen een psychoanalist draaide uit op een uitspraak van een rechter dat insubordinatie nog niet kon worden gelijkgesteld met onwettig uitoefenen van de geneeskunde en zijn er geen andere grote procedures meer geweest.  

Blijkbaar heeft men de deontologie van de psycholoog uit eerdere wetgevende beslissingen geweerd omdat men, als men dat wel doet, ook moet aangeven wie en hoe men zal vervolgen als men de code niet naleeft: “zonder sanctie geen wet” (eigenlijk de omkering van nulla poena sine lege stricta).   

Weet dat de referentiekaders verschillend zijn.

Weet dat verschillende disciplines een verschillende visie hebben op welke plaats de andere heeft in het systeem.

In de verhouding met artsen werken aan een evolutie van “coöperatief”, over “complementair” naar “collegiaal”.  Evolueer van pluriprofessioneel naar interprofessioneel. 

Een dienst moet een goede interne communicatie hebben.  Maximaliseer het delen van informatie binnen één groep. 

Laat externe structuren dat proces (het ontwikkelen van diensten) begeleiden. 

Wat waren uit een studie de eerste bezwaren van psychologen tegen een dienst?

·         We laten ons niets opleggen van bovenaf (ministerie als autoritair systeem, dat toch niet aan de verwachtingen = ondermeer vergoeding tegemoet komt). 

·         We willen geen chef.

·         Verlies van vrijheid.

·         Toename van administratie

Men zal zich moeten organiseren en men zal op de drie luiken actief moeten zijn om nog vergoed te worden. 

We zien een grote achterstand (ten aanzien van wat wij gewoon zijn en wat in Vlaanderen de regel geworden is -van onderen uit-) in de verschillende ziekenhuizen, die hun dienst voorstelden.  Wie een dienst had was er wel zeer positief over. 

Over een jaar is er een evaluatie van het eerste jaar experimenteren met “diensten psychologie”. 

verslaggever Stefaan Decorte

 

VVPAZ contesteert het KB van 24 januari 2011, dat de vergoeding voor neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies bij patiënten met vermoeden van beginnende dementie regelt.

We vatten de argumenten voor een dringende aanpassing van deze wet hieronder samen:

 1. De term “gekwalificeerd helper” zorgt ervoor dat niet-psychologen ingeschakeld worden voor het uitvoeren van deze onderzoeken.
 2.  De vaagheid met betrekking tot de omschrijving van het onderzoek zorgt voor de daling van de kwaliteit van de onderzoeken.
 3.  De formulering van de wet zorgt voor de paramedicalisering van het beroep van psycholoog, daar waar psychologen volgens de wet geen paramedici zijn.
 4.  De nomenclatuur zorgt (binnen niet-universitaire settings) voor geschillen tussen opdrachtgevers en uitvoerders.
 5.  Het terugbetalingssysteem sluit niet uit dat de patiënt zelf opdraait voor (een deel) van de kosten van het onderzoek.
 6.  Het terugbetalingssysteem zorgt ervoor dat patiënten niet op het daartoe meest zinvolle moment worden getest en vergoed.
 7.  We stellen vast dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de wetgeving.

VVPAZ heeft in deze advies gevraagd aan de VVKP, de BFP en de Vlaamse Vereniging van Neuropsychologen.

De volgende stap is dat we een brief richten aan minister Onkelinx. 

Wil je een kopij van de brief, heb je zelf negatieve ervaringen met het gebruik van dit KB, neem dan even contact op met het secretariaat. 

VVPAZ

Lustrumcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in april 2013

Er is meer informatie over het programma van het 5e jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, dat gehouden wordt op vrijdag 26 april 2013 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Het betreft hier het congres van de FGZP.

In een plenaire lezing zal psychiater en onderzoeker dr. Rutger Goekoop ons introduceren in de wereld van de netwerken en de invloed daarvan op de visie op psychopathologie.

 

Prof. dr. Jaap Murre, hoogleraar theoretische neuropsychologie, bespreekt de nieuwste visies op netwerken in het brein in relatie tot leren en geheugen.

 

Psychotherapeut-systeemtherapeut drs. Frans Boeckhorst beziet de invloed van instellingen en organisaties als grote netwerken, op de kwaliteit van ons werk in de dagelijkse praktijk.

 

Aan het eind van de dag zal prof. dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zijn grote ervaring met en in netwerken met ons delen.

 

Meer informatie: Meer informatie vindt u in de congresfolder of via www.zonderzorg.nl/jaarcongres.

 

Sneuvelteksten Werkvergadering VVPAZ 4 juni 2012

Voorstel: naam aanpassen van

Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen

naar

Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene/Academische Ziekenhuizen

 Dit werd afgewezen. 

De werkgroep erkent de grote diversiteit aan ziekenhuizen en ziet ook de belangrijke verschillen tussen academische en niet-academische ziekenhuizen (bijvoorbeeld inzake de financiering).   De werkgroep benadert het werkveld, waar de gelijkenissen groter zijn dan de verschillen.

Bovendien is de term academische ziekenhuizen niet meer in zwang. 

In verband met de missie:

Wat is de taak van de VVPAZ?

Wat ik zeker opgenomen had willen zien:

De VVPAZ wil:

·         een organisatie zijn waarvan de leden elkaar helpen op tal van vlakken.

·         het beroep van ziekenhuispsycholoog in algemene/academische ziekenhuizen versterken.

·         de belangen van ziekenhuispsychologen in algemene/academische ziekenhuizen behartigen

·         in overleg met overheden, instellingen, wetgevers, … het aanspreekpunt zijn voor de specifieke belangen van psychologen in ziekenhuizen

·         de communicatie op het vlak van de beroepsuitoefening en de daarvoor noodzakelijke kennis en informatie tussen de leden bevorderen

·         bijdragen tot de wetenschappelijke uitoefening van het beroep van ziekenhuispsycholoog

·         bijdragen tot een werkbare reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek in algemene/academische ziekenhuizen.  

·         De vvpaz wil een minimum aan energie besteden aan de interne werking en organisatie en een maximale inzet leveren naar het inhoudelijke.

·         Omdat het tewerkstellings­spectrum van haar leden beperkt is tot het algemeen/academisch ziekenhuis kan de vvpaz zich specialiseren in de problematieken die ze behandelt en zo fungeren als een denktank van waaruit werkdocumenten, adviezen en standpunten kunnen voorgelegd worden aan de andere verenigingen en aan de federatie.

·         De ontmoeting (via de verschillende communicatiemiddelen en van collega’s uit zeer vergelijkbare werksetting) zal eveneens de professionele uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen.

 

In  verband met de visie:

In verband met visie gaat het wel degelijk op dé visie.  Er kunnen geen verschillende visies zijn. 

De toekomst van een organisatie gebeurt niet zomaar, die máák je. En daar heb je een visie voor nodig: een ambitieus, brutaal en origineel beeld van de toekomst.

De visie van de organisatie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen?

Het is het idee dat een bedrijf of vereniging heeft over de ontwikkelingen in haar branche en welke kant we willen dat het opgaat.

Daarop sluit een strategie aan om deze doelstellingen te bereiken. 

Een goede visie hoeft niet per sé op papier te worden gezet. Het idee en het bij de buitenwereld gecreëerde beeld zijn echt het belangrijkst. Wel moet de visie gedeeld worden door iedereen binnen de groep of het bedrijf.

Het moet ambitieus zijn.

In één zin is het verschil: een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan.

De missie heeft te maken met wie we zijn. 

Een visie geeft aan: Hoe gaan wij de wereld van morgen beïnvloeden zodat wij succes hebben?

Een visie heeft voor een organisatie een aantal functies.

·         Richting geven: alle neuzen dezelfde kant op

·         Inspireren

·         Zich onderscheiden van anderen

·         Succes hebben.

·         Overleven

Wat is het verschil tussen een goede en slechte organisatievisie?

Een goede visie

 ·         is gedurfd en staat los van de situatie van vandaag

·         is krachtig en inspirerend

·         wordt door de top gedragen, zij kunnen ervoor zorgen dat alles en iedereen in het teken staat van het behalen van de visie

·         bevat een concreet en helder doel (zo is duidelijk wanneer je visie wordt bereikt)

·         geeft het doel aan en niet de weg hoe de organisatie dat doel gaat bereiken.

Een slechte visie:

·         is niet concreet, maar wollig

·         bevat containerbegrippen en managementtaal

·         trapt open deuren in

·         is niet creatief naar de toekomst

·         is niet te vertalen in gedrag en beleid

·         is een woordenbrij om te verdoezelen dat er eigenlijk geen visie is (dan kun je het namelijk in heldere bewoordingen beschrijven).

Wat ik zeker inzake de visie opgenomen had willen zien:

De VVPAZ wil

·         zo mogelijk alle psychologen werkzaam in ziekenhuizen samen brengen

·         streven naar een hoogwaardige professionele uitoefening van het beroep van ziekenhuis-psycholoog. 

·         streven naar een structurele financiering van het werk van alle ziekenhuispsychologen zonder dat zij daarbij afhankelijk zijn van de prestaties van andere specialismen.

·         streven naar een solide positionering van de psycholoog in het algemeen ziekenhuis, die rekening houdt met de aparte plaats, die psychologen in het spectrum van de gezondheidszorgberoepen inneemt.

In  verband met de strategie:

De VVPAZ zal:

 •  De VVPAZ is een feitelijke vereniging die strenge eisen stelt inzake kwalificatie van haar leden, maar laagdrempelig is inzake toetredingsvoorwaarden: het lidmaatschap is gratis.

 • Communicatie met de leden gebeurt via email, de webstek,een nieuwsgroep  en publicaties in tijdschriften van bevriende verenigingen. 

 • De VVPAZ wil de wetenschappelijke uitoefening van het beroep van ziekenhuispsycholoog bevorderen door het organiseren van studiedagen, maar ook en vooral door het snel uitwisselen van informatie, literatuur, informatie over elders georganiseerde studiedagen

 • De VVPAZ kiest ervoor om (tot de eerstvolgende algemene vergadering) vanuit een voorlopig bestuur regelmatig samen te komen rond de werking en de activiteiten van de VVPAZ.

 • De bestuursvergaderingen zullen zo mogelijk tweemaandelijks plaats hebben al zal het ritme mee afhangen van de activiteiten. Ze gaan afwisselend door in de ziekenhuizen waar de bestuursleden werkzaam zijn.

 • Er zal ondertussen gewerkt worden zonder algemene voorzitter. De gastheer of gastvrouw zijn dagvoorzitter van de vergadering.

 • VVPAZ kiest ervoor om verder te werken met een vast secretariaat.

 • Er wordt gewerkt met een agenda dat in onderling overleg wordt vastgelegd.

 • De representatie van de VVPAZ naar andere verenigingen en naar instanties toe gebeurt op basis van deskundigheid en is afhankelijk van het thema.

VVPAZ

Informatie, die op de oude webstek (CMLP-VVPAZ-webstek) stond:

Doelstellingen opgemaakt bij de oprichting:

Welkom op de website van de Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen.

We willen informatie bieden die bestemd is voor:

 • de leden van de vereniging
 •  professionele hulpverleners die informatie zoeken over ons en ons werk of die samenwerking zoeken met ons
 • patiënten die informatie zoeken over ziek-zijn, hulpverlening en hoe psychologen kunnen helpen

Doelstellingen in het licht van een sterk evoluerend werkveld waarbij de psychologie in algemene ziekenhuizen uitbreidt en aan belang en erkenning wint:

 • De VVPAZ adviseert haar leden te werken in of te streven naar een onafhankelijke dienst klinische psychologie binnen het algemeen ziekenhuis.
 • De evaluatie van de psychologen werkzaam in een algemeen ziekenhuis gebeurt door de psycholoog hoofd van de dienst en niet door mensen van een andere discipline.
 • De VVPAZ en haar leden streven ernaar de financiering van de ziekenhuispsychologen te laten organiseren op het niveau van het ziekenhuis, X psychologen voor Y behandelde patiënten met een bepaalde aandoening of zorgbehoefte (bijvoorbeeld 1 psycholoog per 60 behandelde oncologiepatiënten), zonder dat de financiering afhankelijk is van de prestatie van andere specialismen.
 • De VVPAZ gelooft dat de autonomie qua indicatiestelling voor onderzoek en behandeling best gegarandeerd wordt vanuit een autonome dienst, waar de psychologen specialismen kunnen ontwikkelen, afdelingsoverschrijdend kunnen worden ingezet (bijvoorbeeld de neuropsycholoog, normaliter werkzaam voor neurologie, is beter geplaatst om de aanwezigheid van cognitieve disfuncties te diagnosticeren bij een oncologiepatiënt, die na een chemotherapie herseninfecties en -bloedingen heeft gedaan.  De oncopsycholoog, die de patiënten van een oncologische afdeling normaliter begeleidt, kan beroep doen op een gespecialiseerde collega.  
 • Een dergelijke werking garandeert ook een betere inzet van middelen. De VVPAZ en haar leden zullen steeds streven naar een zo economisch mogelijke inzet van mensen en middel
 • VVPAZ en haar leden zullen ervoor ijveren de eenheid van dienst ook territoriaal te verankeren. De inzet van middelen, testmateriaal, secretariaat, ... wordt zodoende best gegarandeerd, maar het samen zijn van psychologen op één dienst werkt bevruchtend qua kennis en onderlinge communicatie en biedt een grotere zichtbaarheid en identiteit aan de psychologen in het algemeen ziekenhuis.
 • De VVPAZ en haar leden streven ernaar deel uit te maken van alle multidisciplinaire teams, maar zullen hun kennis en inzichten ook trachten ten dienste te stellen inzake vorming, de zorg voor zorgenden en alle andere terreinen waarop psychologen binnen ziekenhuizen het verschil kunnen helpen maken.
 • De VVPAZ en haar leden streven ernaar dat ziekenhuispsychologen ook plaatsen innemen binnen de diverse beleidsstructuren van het ziekenhuis waar zij werken. Er wordt naar gestreefd om ook lid te zijn van de medische raad, van de ethische commissie, het managementcollege, de stuurgroep kwaliteit, van de strategische beleidsplanning, ...
 • De VVPAZ en haar leden streven ernaar zich binnen het organigram van het ziekenhuis te situeren onder de algemeen ziekenhuisdirecteur of onder de medisch directeur.
 • Verder zal de VVPAZ ernaar streven het loon van de psycholoog op het niveau te brengen van de andere universitairen met minstens 5 jaar opleiding.
VVPAZ beseft dat dit een idealitaire voorstelling is van zaken en dat er voor de meeste psychologen in algemene ziekenhuizen nog een hele weg af te leggen is. Tegelijk stelt de VVPAZ vast dat er ook ziekenhuizen zijn, die inzien dat deze manier van werken voordelen heeft, waardoor er reeds verschillende psychologische diensten vrijwel aan dit ideale model beantwoorden.

Over ons:

Het groeiend belang dat gehecht wordt aan de psychologische aspecten van het ziek-zijn heeft ervoor gezorgd dat steeds meer psychologen werkzaam zijn in alle geledingen van het ziekenhuis. Het is belangrijk dat deze collega's elkaar ontmoeten, van elkaar leren en overleg plegen over organisatorische en inhoudelijke aspecten van het beroep.

De bestaande verenigingen hebben sedert jaren een grote inspanning geleverd op dit vlak en doen dat nog steeds. Heel wat collega's zijn evenwel geen lid van deze verenigingen op een moment dat contact en overleg in de sector cruciaal wordt. De vvpaz wil hier een aanvullende rol vervullen.

De vvpaz is een feitelijke vereniging die strenge eisen stelt inzake kwalificatie van haar leden, maar laagdrempelig is inzake toetredingsvoorwaarden: het lidmaatschap is gratis. Communicatie met de leden gebeurt via email, de website en publicatieruimte die er is in de tijdschriften van bevriende verenigingen.

De vvpaz wil een minimum aan energie besteden aan de interne werking en organisatie en een maximale inzet leveren naar het inhoudelijke.

 • Omdat het tewerkstellingsspectrum van haar leden beperkt is tot het algemeen ziekenhuis kan de vvpaz zich specialiseren in de problematieken die ze behandelt en zo fungeren als een denktank van waaruit werkdocumenten, adviezen en standpunten kunnen voorgelegd worden aan de andere verenigingen en aan de federatie.
 • De ontmoeting van collega's uit zeer vergelijkbare werksetting zal eveneens de professionele uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen.
 •  Uiteindelijk is het de bedoeling dat de patiënt daar beter mee wordt.

Bestuursvorm:

Tot aan de eerstvolgende algemene vergadering zal een voorlopig bestuur de werking van de VVPAZ op gang houden

 • De VVPAZ kiest ervoor om (tot de eerstvolgende algemene vergadering) vanuit een voorlopig bestuur regelmatig samen te komen rond de werking en de activiteiten van de VVPAZ.
 • De bestuursvergaderingen zullen zo mogelijk tweemaandelijks plaats hebben al zal het ritme mee afhangen van de activiteiten. Ze gaan afwisselend door in de ziekenhuizen waar de bestuursleden werkzaam zijn.
 • Er zal ondertussen gewerkt worden zonder algemene voorzitter. De gastheer of gastvrouw zijn dagvoorzitter van de vergadering.
 • VVPAZ kiest ervoor om verder te werken met een vast secretariaat.
 • Er wordt gewerkt met een agenda dat in onderling overleg wordt vastgelegd.
 • De representatie van de VVPAZ naar andere verenigingen en naar instanties toe gebeurt op basis van deskundigheid en is afhankelijk van het thema.

Informatie van de oude webstek .com:

Beste collega,

 

De Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen (VVPAZ) heeft de intentie een organisatie te zijn waarvan de leden elkaar helpen op tal van vlakken. Uiteraard zijn er de zuivere beroepsbelangen. Van een beroepsvereniging mag men zoiets verwachten. Maar psychologen positioneren zich niet alleen door wetgeving en statuut. Ze positioneren zich ook door goede beroepsbeoefenaars te zijn. De VVPAZ wil dan ook - naast een belangenvereniging - een forum bieden, waar psychologen met diverse specialismen binnen de ziekenhuiswereld elkaar kunnen ontmoeten en steunen, waar ze deskundigheid, informatie en visies kunnen delen, wat uiteindelijk aan de  eigen werking en aan onze patiënten ten goede kan komen.

 

Als stichtend lid van de vereniging, webmeester en secretaris ben ik sedert een paar maanden met pensioen en beantwoord ik niet langer aan de voorwaarden om lid te zijn van de VVPAZ. Om lid te worden moet men immers licentiaat of master zijn, beantwoorden aan de voorwaarden voor erkenning door de psychologencommissie én klinisch werk doen in een algemeen ziekenhuis. Ik neem dus afscheid van de vereniging, maar durf te hopen dat er voldoende enthousiasme bestaat onder collega's om de werking van de VVPAZ verder te zetten, uit te breiden en te differentiëren.

 

Op 12 februari ll. zijn we met een aantal van de actieve leden samengekomen (Annick De Roeck, Marina Mallefroy, Katrien Smessaert, Stefaan Decorte en ikzelf). Er blijkt een blijvende nood aan een vereniging zoals de VVPAZ. Daarom zoeken we onder de 130 VVPAZ-leden én hun collega's werkzaam in een algemeen ziekenhuis mensen die actief willen meewerken binnen de vereniging.

 

Concreet zoeken we collega's die willen samen werken rond

- beleidsmatige zaken (beleid en wetgeving, financiering, organisatie van psychologische diensten binnen ziekenhuizen, functieclassificatie, zorgprogramma's ...)

- inhoudelijke themata (kinderpsychologie; neuropsychologie; cardiopsychologie; oncopsychologie, oncorevalidatie en borstkliniek; psychologie en obesitas; fertiliteit, zwangerschap en seksualiteit; geriatrie; pijnkliniek; ...)

- organisatie van relevante activiteiten (vorming en bijscholing, ...)

De respons op dit schrijven zal bepalend zijn voor de organisatievorm die verder aan de vereniging kan gegeven worden en voor het inhoudelijk werk dat kan geleverd worden. We zijn er ons van bewust dat heel wat psychologen reeds in diverse werkgroepen samenkomen rond bepaalde inhoudelijke themata. We sluiten niet uit dat dergelijke werkgroepen kunnen aansluiten bij de vereniging, zodat informatieuitwisseling, contacten met collega's en overlegmomenten nog ruimer kunnen georganiseerd worden.

 

Mag ik U daarom vragen deze oproep ernstig te overwegen én dit schrijven eventueel te verspreiden bij collega's ziekenhuispsychologen, die nog niet op de ledenlijst, maar wél in uw e-postbestand te vinden zijn. We kiezen er bewust voor om het lidmaatschap van de vereniging gratis te houden en daarom de communicatie zoveel mogelijk via e-post en webstek te laten verlopen.

 

Mocht U nog vragen hebben over actieve deelname en/of lidmaatschap, kan U steeds terecht op de webstek én uiteraard bij onderstaande collega's.

 

Ik mag, samen met de mensen, die de vereniging tijdelijk verder dragen, hopen  dat  u zich massaal aanmeldt om actief te zijn binnen de vereniging.

Stuur voor 8 maart a.s. een berichtje naar vvpaz@telenet.be .

 

Het gaat U allen goed

 

 

Gilbert Allemeesch

Afscheidnemend secretaris

 

 

www.vvpaz.com

Annick De Roeck, annick.de.roeckATolvz-aalst.be

Marina Mallefroy, marina.mallefroyATuzbrussel.be

Katrien Smessaert, katrien.smessaertATazgroeninge.be

Stefaan Decorte, stefaan.decorteATazbrugge.be

 

 

Mogen we nogmaals vragen om wijzigingen van werkplaats of email door te geven aan het secretariaat vvpazATpandora.be.

 

 Lidmaatschap

 

Om lid te kunnen worden van de vvpaz moet men aan volgende vereisten voldoen:

- licentiaat zijn

- voldoen aan de voorwaarden voor erkenning door de psychologencommissie

- klinisch werk doen

- in een algemeen ziekenhuis

 

Als u beantwoordt aan dit profiel en u bent geïnteresseerd in lidmaatschap van de vereniging, stuur dan een mailtje naar vvpaz@pandora.be .

U ontvangt dan een lidmaatschapsfiche waarin enkele informaties worden opgevraagd. Na ontvangst hiervan wordt uw naam toegevoegd aan de distributielijst voor de mededelingen en uitnodigingen. Het lidmaatschap is gratis.

 

Wie lid wordt kan zelf kiezen of zijn/haar naam op de website wordt vermeld en welke informatie wordt gepubliceerd binnen rubrieken die door de vereniging worden vastgelegd. De actuele lijst kan hiergeraadpleegd worden.

 

 

VVPAZ

Bijeenkomsten

.

 

Initiatieven waaraan leden meewerk(t)en

Op 27.04.2007 is er in het ZOL te Genk een congres " Multidisciplinaritis: wie helpt?’ Over de organisatie van psychosociale zorg in een algemeen ziekenhuis"

voorbij:

Op 23 maart 2006 was er in ZNA Middelheim een symposium met als thema: Samen werken: de psycholoog in het algemeen ziekenhuis

Op vrijdag 1 oktober 2004 was er een studienamiddag en een contactavond

rond het thema "De psychologische dienst als ziekenhuisfunctie".

"Het zit niet tussen mijn oren, dokter..."
Symposium op 15 mei 2004, in het ZOL te Genk over het belang van psychologische en psychiatrische aspecten bij chronische pijn.

VVPAZ